Klubbens vedtægter

Klubbens vedtægter

                                                                                         Vejen Bordtennisklub

 

 

 

§ 1. Navn

Klubbens navn er ”Vejen bordtennisklub”

Klubben er stiftet den 7. maj 1980 og har hjemsted i Vejen

 

§ 2. Formål

Klubbens formål er at bevare og styrke interessen for bordtennissporten i såvel ungdoms- som seniorafdelingen og samtidig udbygge et godt kammeratligt forhold bland klubbens medlemmer.

 

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer kan optages såvel aktive som passive. Indmeldelse er bindende til sæsonens afslutning.

Dog kan bestyrelsen dispensere, hvis gyldig grund foreligger, til udmeldelse på et andet tidspunkt på sæsonen.

Udmeldelse skal ske skriftligt til et medlem af bestyrelsen. En sæson starter den 1. september og afsluttes den 1 maj.

Tvivlstilfælde om optagelse og udelukkelse afgøres af bestyrelsen ved kvalificeret flertal (2/3). Disse

Tvivlstilfælge skal forelægges på en følgende generalforsamling.

 

§ 4. Æresmedlemmer

Som æresmedlem kan bestyrelsen udnævne enkeltpersoner, der har gjort sig fortjent hertil.

Forslaget kræver kvalificeret flertal (2/3)

 

§ 5. Bestyrelsen

Klubben interesser varetages af en bestyrelse på 7 personer, som vælges på generalforsamlingen.

Valgene gælder for to år, idet 4 medlemmer vælges på ulige årstal og 3 medlemmer vælges på lige årstal.

Bestyrelsen konstituerer sig selv for et år ad gangen.

Formanden leder klubbens møder og sammenkalder bestyrelsen, når det skønnes nødvendigt.

Der afholdes mindst 4 bestyrelses møder pr. sæson.

I formanden fravær indtager næstformanden hans plads.

Sekretæren refererer klubbens og bestyrelsens møder og klubbens vigtigste resultater i en protokol,

Som forelægges på generalforsamlingen, hvis dette ønskes.

Endv. Vælges 3 suppleanter for et år ad gangen.

 

§ 6. Økonomi og kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves efter bestyrelsen bestemmelser.

Restance kan medføre udelukkelse fra spillerlokalet eller som medlem.

Ved genindmeldelse skal evt. skyldig restance først betales.

Kasseren fører klubbens regnskab, som i revideret stand forelægges generalforsamlingen.

2 revisorer, som vælges for et år af gangen på generalforsamlingen, reviderer regnskabet.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31.december (fra 1988).

 

§ 7. Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i januar måned.

Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubbens lokaler og/eller ved skriftlig meddelelse.

Dagsordenen har følgende punkter:

  1. 1.       Valg af dirigent.
  2. 2.       Formandens beretning.
  3. 3.       Kasserens beretning.
  4. 4.       Indkomne forslag.
  5. 5.       Fastsættelse af kontingent for næste sæson.
  6. 6.       Valg af 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleant.
  7. 7.       Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
  8. 8.       Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer.

Motiveret dagsorden skal udsendes.

En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Afstemninger og valg sker ved håndsoprækning, men skal på begæring foregå skriftligt.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stemmeberettigede er alle medlemmer over 12 år.

Lovændringer kræver kvalificeret flertal (2/3), og kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling.

§ 8. Ophævelse

Ophævelsen af klubben skal ske med mindst ¾ flertal på en generalforsamling, hvor der samtidig skal tages stilling til anbringelse af klubben midler.

Klubben kan ikke opløses, hvis 10 medlemmer ønsker dens bestående.

 

§ 9. Øvrige regler

I øvrigt er JBTUs og DBTUs gældende love til enhver tid gældende for såvel klubben som medlemmerne.

 

 

Vedtaget på den stiftede generalforsamling d. 7 maj 1980.

Ændringer af § 3,6,7 er vedtaget den 5. oktober 1981.

Ændringer af § 6,7 er vedtaget den 7. april 1987.

Ændringer af § 5,7 er vedtaget den 11. april 1984.